Ta strona używa ciasteczek. Kontynuacja przeglądania strony oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z polityką prywatności.

Zgadzam się

Polityka informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych osób odwiedzających ALMACOLOR sp. z o.o., w tym Gości, Uczestników Szkoleń organizowanych przez Administratora danych oraz Wykonawców

Szanowni Państwo!

zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODOAdministratorem Pani/Pana danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest ALMA-COLOR sp. z o. o. z siedzibą w Gniewie (83-140) przy ul. Krasickiego 8 (dalej jako: „Spółka”).

Kontakt w sprawach z zakresu ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: ochrona.danych@almacolor.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Spółkę

Dane osobowe Gości (osób odwiedzająca Spółkę, w tym przedstawicieli naszych Klientów, dostawców etc.), Uczestników Szkoleń organizowanych przez ALMA-COLOR sp. z o.o., a także Wykonawców (podmiotów zewnętrznych, świadczących usługę na terenie Spółki, w szczególności prace serwisowe, konserwacyjne, remontowe etc.) mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu Spółki), w  celach:


- zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zarządzanym przez Spółkę (w tym poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego, indywidualnych kart dostępu do budynków Spółki itp.),


- archiwalnych (dowodowych) – zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,


- organizacji szkoleń do kontrahentów Spółki i ich pracowników,


- związanych z ustaleniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń oraz ich rozpatrywania, w przypadku gdy zostaną zgłoszone przez współpracownika.Podanie danych w związku z realizacją wyżej wymienionych celów jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wejścia/wjazdu na teren Spółki (dotyczy Gości, Uczestników Szkoleń i Wykonawców).Osobom fizycznym, których dane są przetwarzane w powyższych celach przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Uprawnienia Gości, Uczestników Szkoleń i Wykonawców w zakresie przetwarzanych danych

Spółka zapewnia prawo do skorzystania ze wszystkich przysługujących uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, które będą miały zastosowanie w określonych przypadkach tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w prawnie uzasadnionych celach (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.f) RODO), o których mowa w punkcie (3) powyżej,osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację. Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu podmiotowi danych przysługujeprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Twoje dane nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących podmiotów:


- firm wspierających Spółkę w zakresie obsługi technicznej (w tym dostarczania, wdrażania oraz serwisu oprogramowania oraz serwisu sprzętu informatycznego, w tym w zakresie monitoringu wizyjnego),


- firm świadczących usługi dodatkowe i wspierające działalność Spółki takich jak: obsługa prawna, organizacja wydarzeń firmowych, szkoleń organizowanych przez ALMA‑COLOR sp. z o.o.

Okres przechowywania danych osobowych

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez czas niezbędny do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, a następnie w celach archiwizacyjnych nie dłużej niż 2 lata. Nie dotyczy to jednak danych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego. W takim przypadku okres przechowywania nagrań wynosi do 3 miesięcy, za wyjątkiem przypadków, w których mogą one stanowić dowód w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.