Ta strona używa ciasteczek. Kontynuacja przeglądania strony oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z polityką prywatności.

Zgadzam się

Polityka informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy (współpracy) w ALMA-COLOR sp. z o.o.

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)przekazujemy informacje dotyczące sposobu przetwarzania Pani/a danych oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODOAdministratorem Pani/Pana danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest ALMA-COLOR sp. z o. o. z siedzibą w Gniewie (83-140) przy ul. Krasickiego 8(dalej jako: „Spółka”).

Kontakt w sprawach z zakresu ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: ochrona.danych@almacolor.pl

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Spółkę

1. Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę będą przetwarzane w sposób określony w  przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat:

a) w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez Kandydata do pracy, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Powyższe dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Spółce jako administratorze danych),

b) w przypadku przekazanych nam przez Panią/Pana danych osobowych innych niż wskazane w podpunkcie a) powyżej, dane te będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przekazanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie szerszym niż wskazany w podpunkcie a) powyżej będzie uznane za wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie tych danych, w rozumieniu art.  221a § 1 Kodeksu pracy,

c) w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym ‑ w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki jako administratora danych polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

d) prowadzenia bieżącej korespondencji w sprawach związanych z prowadzonymi procesami rekrutacji, w tym udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez Kandydatów oraz udzielania informacji zwrotnej o wynikach prowadzonej rekrutacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w zakresie wskazanym w podpunkcie a) jest obowiązkowe, co wynika treści art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Odmowa podania danych w wyżej wskazanym zakresie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie danych w zakresie wskazanym w podpunkcie b) jest dobrowolne. Zachęcamy do podania danych kontaktowych takich jak numer telefonu i/lub adres e‑mail, ponieważ pozwoli to na usprawnienie kontaktu z Panią/Panem i sprawniejszą komunikację w sprawach związanych z prowadzoną rekrutacją.

2. W przypadku osób ubiegających się o nawiązanie współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,dane osobowe w zakresie wskazanym w przesłanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie jego zgody.

Wyrażenie zgody przez Kandydata na wzięcie udziału w procesie rekrutacji jest dobrowolne, a jej ewentualny brak uniemożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

3. Zarówno w przypadku Kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej przetwarzanie danych osobowych w celachwzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę – odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawieudzielonej zgody. Wyrażenie zgody przez Kandydata na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę jest dobrowolne, a jej ewentualny brak uniemożliwia realizację wyżej wymienionego celu.

Uprawnienia Kandydatów do pracy (współpracy) w zakresie przetwarzanych danych

Spółka gwarantuje spełnienie wszystkich praw przysługujących Kandydatom do pracy (współpracy), a wynikających z RODO to jest:

- prawo dostępu do danych,

- prawo do sprostowania danych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania,

- prawo do usunięcia danych,

- prawo do przenoszenia danych – dotyczy Kandydatów do pracy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych w określonym celu, a przetwarzanie ich danych odbywa się w formie elektronicznej.W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przez Kandydata przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnięciem.Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane osobowe Kandydatów nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wyjątek mogą stanowić dane Kandydatów, których aplikacje zostały przekazane np. za pośrednictwem portalu Pracuj.pl lub innego, korzystającego z usług dostawców zlokalizowanych poza obszarem EOG. W przypadku przekazywania danych za pośrednictwem portalu Pracuj.pl, zgodnie z informacją zawartą w polityce prywatności Grupy Pracuj.pl dane osobowe mogą zostać przekazane poza terytorium EOG. Przekazanie danych odbywa się na podstawie stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Kandydatów do pracy mogą być przekazywane do firm wspierających Spółkę w zakresie obsługi technicznej (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, hostingu etc.), doradztwa personalnego i rekrutacji, prowadzących portale z ogłoszeniami o pracę, a także kancelariom prawnym zapewniającym obsługę na rzecz Spółki.

Okres przechowywania danych osobowych

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.